बाग्लुङ जिल्लामा स्थापित सिवाईसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. नेपालको सहकारी अभियानमा नमूना संस्थाको रुपमा स्थापित एवं परिचित हुन सफल एउटा प्रतिष्ठित सहकारी हो । यस संस्थालाई निम्न अनुसार सूचना प्रविधि अधिकृत आवश्यक रहेको हुनाले योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरुबाट विज्ञापन दोस्रो पटक प्रकाशित मितिले ७ दिनभित्र योग्यता एवं अनुभवको प्रमाणपत्र, नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपी, फोटो २ प्रति, व्यक्तिगत विवरण र निवेदनसाथ दरखास्त आव्हान गरिएको छ ।
तपशील
विज्ञापन नं. : ७/०७७/०७८
पद : सूचना प्रविधि अधिकृत (IT Officer)
तह : अधिकृत (छैटौ)
आवश्यक संख्या : १ (एक)
योग्यता एवं अनुभव : मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थावाट Computer वा Information Communication Technologies वा सो सरहको बिषयहरु मध्ये कुनै विषय लिई स्नातक तह (BIT, BIM, BsC. CsIT, BBIS, BCA, BEIT, BsC.IT) वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको । सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यअनुभव भएका आवेदकलाई प्राथमिकता दिइने छ ।
तलव सुविधा : संस्थाको कर्मचारी प्रशासन नियमावली बमोजिम ।
उमेर : २० वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष ननाघेको ।
परीक्षाको किसिम : लिखित, मौखिक र आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक ।
आवेदन शुल्क : रु.५००। (पाँचसय रुपैया)
फाराम बुझाउने अन्तिम मिति : २०७८।३।२८ गते कार्यालय समयभित्र ।
परीक्षा हुने स्थान : संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय, बाग्लुङ न.पा.२ बागलुङ बजार

आवेदन पाउने स्थान तथा बुझाउने स्थान ः सिवाईसी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. केन्द्रिय कार्यालय बागलुङ, संस्थाको वेवसाईट http://www.cycsaccos.coop.np को मेनुवारमा भएको डाउनलोडहरुमा गई कर्मचारी आवेदन फाराम डाउनलोड गरी दरखास्त दिन सकिनेछ ।
– आवेदन संस्थाको ईमेल [email protected] वा [email protected] मा समेत पठाउन सकिनेछ । थप जानकारीको लागी सम्पर्क : फोन नं.०६८ ५२१६९९, ५२२९३७

नोट : छोटो सुचिमा परेका उमेदवारलाई मात्र परीक्षामा समावेश गराइने छ । अन्य जानकारीको लागि संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने छ ।

कर्मचारी पदपूर्ति उपसमिति

मेनु